கல்வி நிறுவனங்கள்

 

வ.எண்.               பள்ளிகளின் விவரம்         பெரியகுளம்
          1 10ம் பகுதி நகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளி, பெரியகுளம்
           2 சரஸ்வதி நாடார் நடுநிலைப்பள்ளி .பெரியகுளம்
            3 டிரைம்ப் நடுநிலைப்பள்ளி, பெரியகுளம்
          4 திருவள்ளுவர் நடுநிலைப்பள்ளி, பெரியகுளம்
           5 வி.ஏ,எஸ். ஆன்பு பிரியாள் துவக்கப்பள்ளி
           6 ஹமிதியா நடுநிலைப்பள்ளி, பெரியகுளம்
           7 புனித அன்னாள் நடுநிலைப்பள்ளி , பெரியகுளம்
           8 புனித பத்ரிசியார் நடுநிலைப்பள்ளி , பெரியகுளம்
           9 புத்தர் நடுநிலைப்பள்ளி , பெரியகுளம்
          10 யு.சி துவக்கப்பள்ளி , பெரியகுளம்
          11 சேக்கிழார் நடுநிலைப்பள்ளி , பெரியகுளம்
         12 சி.எஸ்.ஐ. நடுநிலைப்பள்ளி , பெரியகுளம்
         13 நிர்மலா நடுநிலைப்பள்ளி , பெரியகுளம்
         14 ரெங்ககிருஷ்ணா நடுநிலைப்பள்ளி , பெரியகுளம்
         15 பிரசிடெண்சி நர்சரி மற்றும் துவக்கப்பள்ளி , பெரியகுளம்
         16 செவண்த்டே நர்சரி மற்றும் துவக்கப்பள்ளி , பெரியகுளம்
       17 பிரசிடெண்சி நர்சரி மற்றும் துவக்கப்பள்ளி , பெரியகுளம்
                              மேல்நிலை பள்ளி   பெரியகுளம்
       18 விக்டோரியா நினைவு அரசுஆண்கள் மேல்நிலை பள்ளி , பெரியகுளம்