பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி)

பதவி
1 இரா. தாண்டவமூர்த்தி நகராட்சி பொறியாளர்
2 மனோகர்.ரா உதவி பொறியாளர்
3 குமரன். வி.ஜி. பணி மேற்பார்வையாளர்
4 செந்தில். பி.ஏ. பணி மேற்பார்வையாளர்
5 காலிப்பணியிடம் பணி ஆய்வர்
6 குமார் எஸ் குழாய் பொருத்துநர்
7 இளையராஜா என் மின்கம்பியாளர்
8 முருகன் எம் மின்கம்பி உதவியாளர்
9 சிவநாதன் வி மின்கம்பி உதவியாளர்