பொது பிரிவு

பெரம்பலூர்  நகராட்சி இரண்டாம்  நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி)

பதவி  
1 சந்திரா . சு. மேலாளர்
2 சுந்தர். டி உதவியாளர் (கணக்கர்)
3 சுப்ரமணியன்.வை. உதவியாளர்
4 தங்கராஜ்.ஆ இளநிலை உதவியாளர்
5 பார்த்திபன் .க. இளநிலை உதவியாளர்
6 கந்தசாமி. ந. இளநிலை உதவியாளர்
7 கண்ணன் . சு. இளநிலை உதவியாளர்
8 சுமதி .கு. இளநிலை உதவியாளர்
9 ராதிகா .ம. தட்டச்சர்
10 ஓமவள்ளி .பெ பதிவறை எழுத்தர்
11 வெண்ணிலா.சு. அலுவலக உதவியாளர்
12 உதயகுமார் அலுவலக உதவியாளர்