தெரு விளக்குகள்

மொத்த தெருவிளக்குகள்  எண்ணிக்கை
சோடியம் வேப்பர் விளக்குகள்  259
ஹைமாஸ் விளக்குகள் (200 W)  31
ஹைமாஸ் (400 W)  விளக்குகள் (4) 48
எல்இடி 3649
மொத்தம் 3987