பட்டுகோட்டை நகராட்சி வரவு செலவு திட்டம் விவரங்கள்

 

வரவு செலவுத் திட்டம் என்பது எதிர்கால திட்டங்கள் மற்றும் குறிக்கோள்களின் 
அடிப்படையில் மதிப்பிடப்பட்ட வருமானம் மற்றும் செலவுகளின் முறையான 
அறிக்கையாகும் மற்றும் வரவு செலவுத் திட்டம் என்பது வரவிருக்கும் காலத்திற்கான 
வருவாய் மற்றும் செலவுகளை மதிப்பிட நகராட்சியை உருவாக்கும் ஒரு ஆவணம் 
ஆகும்.     பட்டுகோட்டை   நகராட்சியில்   ஒவ்வொரு நிதி   ஆண்டு பட்ஜெட்டும் 
வருவாய் நிதி, நீர் வழங்கல் நிதி மற்றும் தொடக்க கல்வி நிதி என மூன்று வகை நிதிக்கு 
தயாரிக்கப்படுகிறது. மின் நிர்வாக நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக எங்களிடம்
 பட்ஜெட் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கணக்கியல் மென்பொருள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு 
செலவினங்களைக் கண்காணிக்கிறது

வரவு செலவுத் திட்டம் : 21-22

வரவு செலவுத் திட்டம்:  20-21

வரவு செலவுத் திட்டம்: 19-20

வரவு செலவுத் திட்டம்: 18-19