தெரு விளக்குகள்

பட்டுக்கோட்டை நகராட்சி 

தெரு விளக்குகள் விவரம்

எண்ணிக்கை
சோடியம் வேப்பர் விளக்கு 502
உயர்மின் கோபுர விளக்கு 3
எல்.இ.டி. விளக்கு 3480

மொத்தம்

3985