சாலைகள்

 

பிளாக் டாப் 73.858 K.M.
சிமென்ட் கான்கிரீட் 15.265 K.M.
மண் 5.407K.M.
மொத்தம் 94.530 K.M.