கழிவுநீர்

இந்நகராட்சியில் தற்பொழுது பாதாள சாக்கடை திட்டம்  நடைமுறையில் இல்லை