உதவி மையம்

விவரம்

தொலைபேசி எண்

நகர காவல் நிலையம்,
04373 – 255567
தாலுக்கா காவல் நிலையம்,
04373 – 237248
மகளிர் காவல் நிலையம்,
04373 – 255567
புற தீ மற்றும் மீட்பு தீயணைப்பு நிலையம் 04373 – 222101