மருத்துவமனைகள்

மருத்துவமனைகள்

வ.எண் மருத்துவமனை பெயர் முகவரி
1 அரசு மருத்துவமனை பன்ருட்டி
2 நகராட்சி மருத்துவமனை பன்ருட்டி
3 டாகடர் நந்தகோபால கிருஷ்ணன் மருத்துவமனை பேருந்து நிலையைம் அருகில்
4 டாக்டர் மலர்கொடி மருத்துவமனை பன்ருட்டி
5 டாக்டர் சேஷன் மருத்துவமனை பன்ருட்டி