பேருந்து நிறுத்தம்

பன்ருட்டி பஸ் நிலையைம்

பன்ருட்டி பஸ் நிலையைம், நகரத்தின் மையப்பகதியில் சரியான இடமாகும். இங்கு பிரபலமான சுற்றுலா இடத்தின் இடங்களை அனுபவிக்கவும்,உங்கள் உணர்வுகளை ஈர்க்கவும், உங்களுக்கு சிறந்த பொழுதுபோக்குகளை வழங்கிவருகிறத பன்ருட்டி பஸ் நிலையைம்..

Area
Bus-stand Toilet (Pay and use)
Free Urinal:
High mass light
Sodium light
Police outpost
Clock room
Drinking water:
2 Acres
50 Nos
2 Nos
1 No
8 Nos
1 No
1 No
Provided