பல்பொருள் அங்காடிகள்

SHOPPING CENTRES
1 ஸ்ரீ ரங்கா கட்டிடங்கள், பன்ருட்டி
2 அரிங்னர் அண்ணா காய்கறி சந்தை
3 பலா பழ சந்தை
4 முந்திரி சந்தை
GAS AGENCIES
1 ராஜு கேஸ், மன்னலூர்பேட்டை சாலை
2 சவ்மியா கேஸ், மாதலிங்குலா தெரு
TEXTILES
1 J R K ஜவுளி
2 பூம்புகர் ஜவுளி
3 3 பாலாஜி ஜவுளி
4 4 மம்மி அப்பா
JEWELLERY SHOPS
1
2
RATION SHOP
1