சாலைகள்

நடைமுறையில் உள்ள சாலைகள்

Roads
Black Top 72.870 K.M.
Cement Concrete 68.061 K.M.
Earthen 6.095 K.M.
Total 146.026 K.M.
Total Length of Highways 13.08 K.M.
Total Length of NH 6.00 K.M.