கல்வி நிறுவனங்கள்

கல்வி நிருவனங்கள

SCHOOLS PHONE.NO.
நகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி
நகராட்சி ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி
நகராட்சி உயர்நிலைப்பள்ளி
தொடக்கப் பள்ளிகள் – (நகராட்சி – மற்றும் உதவி -)