பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 அ.வே.ரேனுகா நகராட்சி பொறியாளர்
2 ப.சந்தோஷ் பொதுப்பணி மேற்பார்வையாளர்
3 காலிப்பணியிடம் வரைவாளர்
4 ப.சந்திரசேகரன் குழாய் பொருத்துநர்
5 கே.நந்தீஸ்வரன் மின் கம்பியாளர் நிலை-2
6 காலிப்பணியிடம் பணி ஆய்வாளர்
7 காலிப்பணியிடம் பணி ஆய்வாளர்
8 எம்.செல்வம் குழாய் திருகநர்