பிற அனைத்து திட்டங்கள்

பிற அனைத்து திட்டங்கள்

1. Internal Plumping (Revolving fund of UIDSSMT)

Name of the work   :  Providing  Internal Plumping works for water supply HSC in Pallipalayam Municipality.

AS No.                      :  The CMA, Chennai-05, Proc.No.13277/2016/WSI Dated: 19.06.2018

 • Estimate Amount           : Rs.289.00 Lakhs
 • Date of Tender                : 21.02.2019
 • Date of Work Order       : 06.03.2019
 • Present Stage of work   :  8384 Nos. HSC connection given, Balance work 5617 Nos. to be given
 • Expenditure So far        :  Rs.56.15 Lakhs

2. TURIP 2020-21

Name of the work  : Providing BT Surface with Storm Water Drain

AS No.                      :  The CMA, Chennai Roc. No.9025/2020/E3 dated: 17.07.2020

 • Estimate Amount            : Rs.108.00 Lakhs
 • No. of Package taken up : 1 Nos.
 • Date of Tender                 : 18.08.2020
 • Date of Work Order        : 01.09.2020
 • Present Stage of work     : Completed
 • Expenditure So far          : 63.26 Lakhs

3. IUDM 2020-21

Name of the work :  Providing BT Surface with Storm Water Drain

AS No.                     : GO (MS) No.303  MA & WS (MA.2) Dept.  Dated: 09.09.2020

 • Estimate Amount            : Rs.235.65 Lakhs
 • No. of Package taken up: 2 Nos.
 • Date of Tender                 : 14.10.2020
 • Date of Work Order        : 07.03.2019
 • Present Stage of work    :  Work in progress
 • Expenditure So far         :  Nil

4. 14th CFC 2019-2020

Name of the work  :  Road Work

AS No.                      :  CMA, Chennai Roc. No. 12981/2018/E3  dated: 09.07.2018

 • No. of works taken up   :  4 Nos.
 • Estimate Amount           : Rs.109.00 Lakhs
 • Date of Tender                : 28.01.2020
 • Date of Work Order       : 04.02.2020
 • Present Stage of work   :  Work in progress
 • Expenditure So far         : Rs.77.18 Lakhs