நியமனக் குழு

நியமனக் குழு என்பது ஒரு சட்டப்பூர்வமான குழு.  நியமனக் குழுவின் வரம்புக்குட்பட்ட பதவிக்கான நியமனங்களை மேற்கொள்வதற்கு குழு பொறுப்பாகும்.

குழுவின் காலம்: ஐந்து ஆண்டுகள்

வ.எண். பெயர் பதவி
1 திரு.செல்வராஜ்.மோ நகர் மன்றத் தலைவர்
2 திருமதி.தாமரை.மு  ஆணையர்
3 திரு.யுவராஜ்.மு உறுப்பினர்