ஒப்பந்தக் குழு

ஒப்பந்தக் குழு என்பது மற்றொரு சட்டக் குழு.  நகராட்சி தலைவர் குழுவின் தலைவர் மற்றும் நகராட்சி ஆணையாளர் ஒப்பந்தக் குழுவின் உறுப்பினர்கள்.

குழுவின் காலம்:  ஐந்து ஆண்டுகள்.

வ.எண். பெயர் பதவி
1 திரு.செல்வராஜ்.மோ நகர் மன்றத் தலைவர்
2 திருமதி.ரேணுகா.அ.வே நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும்  ஆணையர்(பொ)
3 திரு.சிவம்.கா உறுப்பினர்