பொது சுகாதார பிரிவு

 

வ.எண் நகராட்சியின் பெயர் அனுமதிக்கப் பட்ட பதவிகளின் எண்ணிக்கை (வகை வாரியாக) நிரந்தரம் / தற்காலிகமானது)

 

பதிவு செய்யப்பட்ட பதவிகளின் எண்ணிக்கை (வகை வாரியாக) நிரந்தரம் / தற்காலிகமானது) காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை (வகை வாரியாக) நிரந்தரம் / தற்காலிகமானது
1 நகர் நல அலுவலர் 1 0 1
2 சித்தா டாக்டர் 1 0 1
3 பெண் மருத்துவ அலுவலர் 1 0 1
4 சுகாதார ஆய்வாளர் 6 6 0
5 டிரைவர் 9 7 2
6 சித்தா மருந்தாளுனர் 1 1 0
7 மகப்பேறு உதவியாளர் 7 2 5
8 இரவு காவலர் 1 0 1
9 துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர் 12 12 0
10 தூய்மை  பணியாளர் 240 102 138
11 அலுவலக உதவியாளர் 1 0 1
12 மகப்பேறு ஆயா 7 0 7
13 களப்பணி உதவியாளர் 1 1 0
மொத்தம் 288 135 153