நகரமைப்பு பிரிவு

வ.எண் பெயர்  ( திரு/ திருமதி ) பதவி
1. ஒழிவிடம் நகரமைப்பு அலுவலர்
2. ஒழிவிடம் நகரமைப்பு ஆய்வர்
3. திருமதி. கே. ஜான்சிராணி நகரமைப்பு ஆய்வர்
4. திரு. எஸ். முருகானந்தம் சங்கிலியாளர்
5. திரு. எம். நாகரத்தினம் சங்கிலியாளர்