காண வேண்டிய இடங்கள்

காண வேண்டிய இடங்கள்

கோயில்கள் மற்றும் பிற சுவாரஸ்யமான இடங்கள்

1. முருகன் கோயில்

2. வரதமாநதி அணை

3. பாலாறு அணை, பொருந்தலாறு அணை, மற்றும் குதிரையாறு அணைகள் உள்ளது.