விடுதிகள்

வ. எண் விடுதியின் பெயர் முகவரி
1 ஹோட்டல் உமாசங்கர் மெயின்ரோடு, தக்கலை.     தொலைப்பேசி எண்:250499
2 ஹோட்டல் தாஜ்ஹோம் மெயின்ரோடு, தக்கலை.     தொலைப்பேசி எண்:250254
3 டி. ஆர். தங்கும் விடுதி மெயின்ரோடு, தக்கலை.
4 எஸ்.யு.எஸ். தங்கும் விடுதி மெயின்ரோடு, தக்கலை.
5 பாலன் தங்கும் விடுதி பேலஸ்ரோடு, தக்கலை.