மழைநீர் வடிகால்

 

  • ஒரு நகராட்சியின் செயல்திறன் மக்களுக்கு அந்நகராட்சி தரும் துப்புரவு மற்றும் பாதுகாப்பு சேவைகளை கொண்டு தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
  • பத்மனாபபுரம் நகராட்சியில் உள்ள வடிகால்கள் அனைத்தும் வீட்டிலிருந்து வெளியேறும் சாக்கடை மற்றும் தெருவில் வரும் மழை நீரை சுமந்து செல்லும் வகையிலேயே அமைந்துள்ளது.

நகரில் உள்ள வடிகால் வகை மற்றும் நீளம்

வடிகால் வகை நீளம் (கி. மீ)
திறந்த வெளி வடிகால்கள் 19.40
மூடிய வகை வடிகால்கள் 10.37