மருத்துவமனைகள்

STD CODE – 04651

அரசு பொது மருத்துவமனை

வ. எண் இடம் மருத்துவனை பெயர் முகவரி
1 தக்கலை அரசு பொது மருத்துவனை மெயின்ரோடு, தக்கலை. தொலைப்பேசி எண்: 250732

குழந்தைகள் நல மருத்துவமனை

வ. எண் இடம் மருத்துவனை பெயர் முகவரி
1 தக்கலை மேக்ளீன் மெயின்ரோடு, மேட்டுக்கடை வார்டு-11, தக்கலை. தொலைப்பேசி எண்: 250482

மகப்பேறு மருத்துவமனை

வ. எண் மருத்துவனை பெயர் முகவரி
1 நாகம்மாள் மருத்துவமனை புலியூர்குறிச்சி, தக்கலை.
2 ஜார்ஜ் மருத்துவமனை மேட்டுக்கடை ,வார்டு-10, தக்கலை. தொலைப்பேசி எண்: 256156
3 ஆஷா மருத்துவமனை பேலஸ்ரோடு, தக்கலை, தொலைப்பேசி எண்: 250509

தனியார் மருத்துவமனை

வ. எண் மருத்துவனை பெயர் முகவரி
1 குமார் மருத்துவமனை மணலி ,தக்கலை (வார்டு -9),தொலைப்பேசி எண்:250455
2 குற்றாலதாஸ் மருத்துவமனை பேலஸ்ரோடு, தக்கலை, தொலைப்பேசி எண்:250005
3 சந்திரசேகரன் மருத்துவமனை மேட்டுக்கடை , தக்கலை. தொலைப்பேசி எண்:250342