மக்கள் தொகை

Padmanabhapuram is an historically place in Kanyakumari district with a total population of 21191 (2011 census). The town has witnessed a decline in growth rate during the past two decades. The highest growth rate in population was observed during the decade 1961-1971.

Year Census Population Growth Rate(Decadal-%)
2001 20051 9.11
2011 21191 5.66

 

பத்மநாபபுரம் நகராட்சி
2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு
வார்டு   எண் மொத்த  மக்கள் தொகை

 

ஆண் பெண் 
1 1168 582 586
2 647 326 321
3 710 355 355
4 841 437 404
5 1116 542 574
6 973 473 500
7 888 429 459
8 930 433 497
9 1290 632 658
10 1555 776 779
11 1262 623 639
12 1324 666 658
13 1245 595 650
14 895 454 441
15 1028 508 520
16 1395 686 709
17 1036 514 522
18 935 465 470
19 852 418 434
20 412 139 273
21 689 335 354
மொத்தம் 21191 10388 10803