பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 ஸ்டேன்லி ஜெபசிங்.பா நகராட்சி பொறியாளர்
2  சிவகுமார் . எஸ் பொதுப்பணி மேற்பார்வையாளர்
3 காலிப்பணியிடம் மின்கம்பியாளர்
4 காலிப்பணியிடம் மின்கம்பி உதவியாளர்
5 பரமேஷ்வரன் பேருந்து நிலைய காவலர்