பல்பொருள் அங்காடிகள்

 

ஃபேன்சி ஸ்டோர்ஸ் முகவரி
ஹல்லாஜ்  ஃபேன்சி ஸ்டோர் காமராஜர் பேருந்து நிலையம், தக்கலை.
டீரா ஃபேன்சி ஸ்டோர் தக்கலை.
டெக்ஸ்டைல்ஸ் முகவரி
எஸ். எம். என். சதாசிவன் பிரதான சாலை, தக்கலை
டி.ஆர். டெக்ஸ்டைல்ஸ் பிரதான சாலை, தக்கலை.

எரிவாயு நிறுவனம்

நிறுவனத்தின் பெயர் முகவரி
ஆதித்யா எரிவாயு நிறுவனம் மேட்டுக்கடை, தக்கலை.

நகைக் கடைகள்

நகைக்கடையின் பெயர் முகவரி
கல்யாண்  ஃபேஷன் பிரதான சாலை, தக்கலை