நிதி தணிக்கை அறிக்கை

தணிக்கை செய்யப்பட்ட நிதி அறிக்கை

நிதி அறிக்கையை உள்ளடக்கிய நகராட்சியின் கணக்குகள் அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்ட தணிக்கைத் துறையால் ஆராயப்பட்டு தணிக்கை செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி தணிக்கை நடத்தப்பட்டது பத்மநாபபுரம் நகராட்சியின் தணிக்கை செய்யப்பட்ட கணக்குகள் விபரம்.

 

2016-2017 
வருவாய் நிதி_2016-2017 குடிநீர் நிதி 2016-2017
2017-2018  2017-2018 
வருவாய் நிதி 2017-2018 குடிநீர் நிதி 2017-2018
  2018-2019
வருவாய் நிதி 2018-2019 குடிநீர் நிதி 2018 -2019

                                                                                   2019-2020

வருவாய் நிதி 2019-2020 குடிநீர் நிதி 2019 – 2020

                                                                    20202021 (Unaudited)