நகர் மன்ற தீர்மானங்கள்

வருடம் 2021

வ. எண்
நகர்மன்ற கூட்டம் நடைபெற்ற நாள்
நகர்மன்ற தீர்மான எண்கள்
நகர்மன்ற தீர்மானம்
1. 06-01-2021  அவசரம் தீர்மான எண். 1746-1747 ஜனவரி_06012021
2. 23-01-2021 அவசரம் தீர்மான எண். 1748-1749 ஜனவரி_23012021
3. 29-01-2021 தீர்மான எண்.1750-1759 ஜனவரி_29012021
4. 12-02-2021 அவசரம் தீர்மான எண்.1760-1765 பிப்ரவரி_12022021
5 17-02_2021 அவசரம் தீர்மான எண்.1767-1768 பிப்ரவரி_17022021
6 25-02-2021 தீர்மான எண்.1769-1778 பிப்ரவரி_25022021

வருடம் 2020

வ. எண்
நகர்மன்ற கூட்டம் நடைபெற்ற நாள்
நகர்மன்ற தீர்மான எண்கள்
நகர்மன்ற தீர்மானம்
1. 06-01-2020 தீர்மான எண்.1582-1584 ஜனவரி _06012020
2. தீர்மான எண்.
3. 28-02-2020 அவசரம் தீர்மான எண்.1597 பிப்ரவரி_28022020
4. 12-03-2020 தீர்மான எண்.1598-1611 மார்ச்_12032020
5. 27-03-2020 தீர்மான எண்.1612-1620 மார்ச்_27032020
6. 28-04-2020 தீர்மான எண்.1623-1639 ஏப்ரல்_28042020
7. 27-05-2020 தீர்மான எண்.1640-1651 மே_27052020
8. 16-06-2020  அவசரம் தீர்மான எண்.1652-1653 ஜுன்_16062020
9. 30-06-2020 தீர்மான எண்.1654-1672 ஜுன்_30062020
10. 30-07-2020 தீர்மான எண்.1672-1685 ஜுலை_30072020
11. 28-08-2020 தீர்மான எண்.1686-1697 ஆகஸ்ட்_28082020
12. 24-09-2020 தீர்மான எண். 1698-1704 செப்டம்பர்_24092020
13. 30-09-2020 அவசரம் தீர்மான எண். 1705-1709 செப்டம்பர்_30092020
14. 20-10-2020 அவசரம் தீர்மான எண். 1710-1711 அக்டோபர்_20102020
15. 03-11-2020 தீர்மான எண். 1712-1720 நவம்பர்_03112020
16. 10-11-2020 அவசரம் தீர்மான எண். 1721-1722 நவம்பர்_10112020
17. 19-11-2020 அவசரம் தீர்மான எண்.1723-1724 நவம்பர்_19112020

வருடம் 2019

வ. எண்
நகர்மன்ற கூட்டம் நடைபெற்ற நாள்
நகர்மன்ற தீர்மான எண்கள்
நகர்மன்ற தீர்மானம்
1 25-01-2019 தீர்மான எண். 1402-1404 ஜனவரி_25012019
2 15-02-2019    அவசரம் தீர்மான எண்.  1405 பிப்ரவரி_15022019
3 28-02-2019      அவசரம் தீர்மான எண்.  1406-1425 பிப்ரவரி_28022019
4 28-05-2019 தீர்மான எண்.  1426-1459 மே 28052019
5 28-06-2019 தீர்மான எண். 1460-1471 ஜூன்28062019
6 15-07-2019     அவசரம் தீர்மான எண். 1472-1473 ஜூலை15072019
7 30-07-2019 தீர்மான எண். 1474-1498 ஜூலை30072019
8 17-08-2019        அவசரம் தீர்மான எண். 1499 ஆகஸ்ட் 17082019
9 30-08-2019 தீர்மான எண். 1500-1513 ஆகஸ்ட் 30082019
10 05-09-2019        அவசரம் தீர்மான எண். 1514-1516 செப்டம்பர் 05092019
11 27-09-2019 தீர்மான எண். 1517-1535 செப்டம்பர் 27092019
12 31-10-2019 தீர்மான எண். 1536-1558 அக்டோபர்31102019
13 12-11-2019         அவசரம் தீர்மான எண். 1559-1560 நவம்பர் 12112019
14 29-11-2019 தீர்மான எண். 1561-1569 நவம்பர் 29112019

வருடம் 2018

வ. எண் நகர்மன்ற கூட்டம் நடைபெற்ற நாள் நகர்மன்ற தீர்மான எண்கள் நகர்மன்ற தீர்மானம்
1 30-01-18 தீர்மான எண்.  1171 – 1197 ஜனவரி_30012018
2 14-02-2018     அவசரம் தீர்மான எண்.  1198-1202 பிப்ரவரி_14022018
3 28-03-2018 தீர்மான எண்.  1203-1236 மார்ச்_28032018
4 04-04-2018 தீர்மான எண்.  1237-1245 ஏப்ரல்_ 04042018
5 11-05-2018 தீர்மான எண்.  1246-1274 மே_11052018
6 04-06-2018    அவசரம் தீர்மான எண்.  1275-1291 ஜூன்04062018
7 11-07-2018 தீர்மான எண்.  1292-1318 ஜூலை_11072018
8 01-08-2018 தீர்மான எண்.  1319-1326 ஆகஸ்ட்01082018
9 03-08-2018    அவசரம் தீர்மான எண்.  1327 ஆகஸ்ட்_03082018
10 13-08-2018    அவசரம் தீர்மான எண்.  1328 ஆகஸ்ட்_13082018
11 21-08-2018     அவசரம் தீர்மான எண்.  1329 ஆகஸ்ட்_21082018
12 24-08-2018 தீர்மான எண்.  1330-1343 ஆகஸ்ட்_24082018
13 07-09-2018 தீர்மான எண்.  1344-1351 செப்டம்பர்_07092018
14 10-09-2018 தீர்மான எண்.  1352-1360 செப்டம்பர்_10092018
15 22-10-2018 தீர்மான எண்.  1361-1374 அக்டோபர்_22102018
16 23-10-2018     அவசரம் தீர்மான எண்.  1375 அக்டோபர் 23102018
17 02-11-2018    அவசரம் தீர்மான எண்.  1376-1377 நவம்பர்_02112018
18 08-11-2018     அவசரம் தீர்மான எண்.  1378 நவம்பர் 08112018
19 28-11-2018 தீர்மான எண்.  1379-1390 நவம்பர்_28112018
20 19-12-2018 தீர்மான எண்.  1391-1401 டிசம்பர் 19122018