நகராட்சி அலுவலகம் - திருவண்ணாமலை

Oddanchatram Vegetable Marget

MCC - Tiruvannnamalai

previous arrow
next arrow
Slider

ஒட்டன்சத்திரம்  நகராட்சி

ஒட்டன்சத்திரம் 1959 ஆம் ஆண்டு இரண்டாம் தர டவுன் பஞ்சாயத்து என பஞ்சாயத்து இன்ஸ்பெக்டர் ரோக்.எண். 44621/58 தேதி: 01.04.1959. பஞ்சாயத்து இன்ஸ்பெக்டர் ராக்.எண்.135141/64 தேதி.29.03.1964 இன் படி 1964 ஆம் ஆண்டு முதல் தர டவுன் பஞ்சாயத்து ஆக தரம் உயர்த்தப்பட்டது. 1967 ஆம் ஆண்டில், ஒட்டன்சத்திரம், 19.12.1967 தேதியிட்ட ஊரக வளர்ச்சி இயக்குநரின் Roc.No.88426/67/C1 இன் படி, தேர்வு தர நகரப் பஞ்சாயத்தாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது. 1993 ஆம் ஆண்டு ஒட்டன்சத்திரம் சிறப்பு தர நகர ஊராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது. இப்போது ஒட்டன்சத்திரம் சிறப்பு கிரேடு டவுன் பஞ்சாயத்து 02.09.2010 தேதியிட்ட G.O.(Ms) No.208 இன் படி இரண்டாம் தர நகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது.

 

முகவரி

நகராட்சி அலுவலகம்

பழனி சாலை

ஒட்டன்சத்திரம்.

தொலை பேசி எண் : 04553-240255.

இ-மெயில் : commr.oddanchatram@tn.gov.in

 

Contact Address

திருமதி பி.தேவிகா

நகராட்சி ஆணையர்

நகராட்சி அலுவலகம்

பழனி சாலை

ஒட்டன்சத்திரம்.

தொலை பேசி :04553-240255

இ-மெயில் : commr.oddanchatram@tn.gov.in


ePay

The new website https://tnurbanepay.tn.gov.in has been created by incorporating All municipalities and Corporations across Tamilnadu, except Chennai by providing facilities pay tax for asset, drinking water, housing, sewerage and lease categories, and providing birth certificates on-line.

Visit Website 

Municipality at a Glance

 • General
  District  : Tiruvannamalai
  Region   : Vellore Region
  State       : TamilNadu
 • Area
  Total     : 13.64 Sq.Kms
 • Population
  Total     : 145278
  Male      :  72406
  Female :  72872

Quick Links

Read More…

Citizen

Citizen Corner

Quick Links

Quick Links

Places of Interest