நியமனக் குழு

நியமனக் குழு என்பது ஒரு சட்டப்பூர்வமான குழு. நியமனக் குழுவின் வரம்புக்குட்பட்ட பதவிக்கான நியமனங்களைச் செய்வதற்கு இந்தக் குழு பொறுப்பாகும்.

குழுவின் விதிமுறைகள்: ஐந்து ஆண்டுகள்

உறுப்பினர் பட்டியல்

வ.எண் உறுப்பினரின் பெயர் / திருவாளர்கள் பதவி
1 மாரிமுத்து ஆர் நகராட்சி தலைவர்
2 ப. திருமால் செல்வம் நகராட்சி ஆணையர்
3 கலா ​​பா 23வது வார்டு உறுப்பினர்