நிதி தணிக்கை அறிக்கை

நிதி அறிக்கையை உள்ளடக்கிய நகராட்சியின் கணக்குகள் அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்ட தணிக்கைத் துறையால் ஆராயப்பட்டு தணிக்கை செய்யப்பட்டன. அதன்படி தணிக்கை நடத்தப்பட்டது நாகப்பட்டினம் நகராட்சியின் தணிக்கை செய்யப்பட்ட கணக்குகள்.

2015 – 2016
வருவாய் நிதி குடிநீர் வழங்கல் நிதி கல்வி நிதி
2016 – 2017
வருவாய் நிதி குடிநீர் வழங்கல் நிதி கல்வி நிதி
2017 – 2018
வருவாய் நிதி குடிநீர் வழங்கல் நிதி கல்வி நிதி
2018 – 2019 
வருவாய் நிதி குடிநீர் வழங்கல் நிதி கல்வி நிதி
2019 -2020
வருவாய் நிதி குடிநீர் வழங்கல் நிதி கல்வி நிதி
2020 -2021 வருவாய் நிதி குடிநீர் வழங்கல் நிதி கல்வி நிதி
2021 -2022 வருவாய் நிதி குடிநீர் வழங்கல் நிதி கல்வி நிதி
2022 -2023 (தணிக்கை செய்யப்படவில்லை)
வருவாய் நிதி குடிநீர் வழங்கல் நிதி கல்வி நிதி