தெரு விளக்குகள்

விளக்குகளின் மொத்த எண்ணிக்கை
விளக்கம்  எண்ணிக்கையில்
சோடியம் நீராவி விளக்கு
400W சோடியம் நீராவி விளக்கு 16
250W சோடியம் நீராவி விளக்கு 251
400W மெட்டல் ஹாலைட் பொருத்துதல்கள் 97
மொத்த சோடியம் / மெட்டல் ஹாலைட் / மற்றவை 364
எல்.ஈ.டி 
15W எல்.ஈ.டி பொருத்துதல்கள் 746
20W எல்.ஈ.டி பொருத்துதல்கள் 2638
40W எல்.ஈ.டி பொருத்துதல்கள் 84
50W எல்.ஈ.டி பொருத்துதல்கள் 3
60W எல்.ஈ.டி பொருத்துதல்கள் 33
90W எல்.ஈ.டி பொருத்துதல்கள் 324
200W எல்.ஈ.டி Flood Light பொருத்துதல்கள் 44
Total LED 3872