ஒப்பந்தக் குழு

ஒப்பந்தக் குழு என்பது மற்றொரு சட்டக் குழு. ரூபாய் . 5000/- மதிப்பீட்டு பணிகளுக்கு  அனுமதி ஒப்பந்தக் குழுவால் வழங்கப்படுகிறது.

குழுவின் காலங்கள்: ஐந்து ஆண்டுகள்

உறுப்பினர் பட்டியல்

வ.எண் உறுப்பினரின் பெயர் / திருவாளர்கள் பதவி
1 மாரிமுத்து ஆர் நகராட்சி தலைவர்
2 ப. திருமால் செல்வம் நகராட்சி ஆணையர்
3 திலகர் பா 17வது வார்டு உறுப்பினர்