அலுவலர் விவரங்கள்

பதவி மொபைல் எண் +(91) பகுதி பொறுப்பு 
மேலாளர் 94864 91026 நகராட்சி நிர்வாகத்தின் மேல் உள்ள பொதுவான புகார்கள் அனைத்திற்கும்
நகராட்சி சுகாதார அலுவலர் 90807 54570  பொது சுகாதாரம், குப்பை வடிகால்களை அகற்றுதல், D & O வர்த்தக உரிமம் & திடக்கழிவு மேலாண்மை
நகராட்சி பொறியாளர் 73973 96236  குடிநீர் வழங்கல், தெரு விளக்கு, கழிவுநீர் வடிகால் மற்றும் சாலைகள்
உதவி பொறியாளர்கள் 96009 39990 குடி நீர் வழங்கல், தெரு விளக்கு, கழிவுநீர் வடிகால் மற்றும் சாலைகள்
வருவாய் ஆய்வாளர் 9578573841, 9698749353 மற்றும் 9865147914  வரிகளின் மதிப்பீடு – குத்தகை
நகரமைப்பு ஆய்வாளர் 94431 55466  கட்டிடத் திட்ட அனுமதி, நிறுவல் மற்றும் ஆக்கிரமிப்பு
சுகாதார ஆய்வாளர் 89038 00454, 7904509948  தெரு சுத்தம் மற்றும் திடக்கழிவு மேலாண்மை