வருவாய் பிரிவு

 

வ. எண்

பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 ஜனகராஜன் இளநிலை உதவியாளர் (ம) வருவாய் ஆய்வாளர்  (பொ)
2 எ.செல்வகுமார் வருவாய் உதவியாளர்
3 எம்.டெல்லிபாபு வருவாய் உதவியாளர்
4 எம்.மதன் வருவாய் உதவியாளர்
5. ஒய். சாலமன் வருவாய் உதவியாளர்