மருத்துவமனைகள்

மருத்துவமனைகள்

அரசு மருத்துவமனை

அண்ணா சாலை மேல்விஷாரம் தமிழ்நாடு- 632509

அப்போலோ கே .எச் மருத்துவமனை

வடக்கு பைபாஸ் சாலை மேல்விஷாரம் தமிழ்நாடு- 632509

டாக்டர் அன்வர் ஷா மருத்துவமனை

உஸ்மான் பேட் மேல்விஷாரம் தமிழ்நாடு-632509

டாக்டர் சுஜித் அலி மருத்துவமனை

மேல்விஷாரம் தமிழ்நாடு- 632509

பணியாளர் மாநில காப்பீட்டு கூட்டுறவு மருத்துவமனை

மேல்விஷாரம் தமிழ்நாடு- 632509

பாத்திமா மருத்துவமனை

அப்பா பிள்ளை தெரு  மேல்விஷாரம் தமிழ்நாடு- 632509