மக்கள் சாசனம்

மக்கள் சாசனம்

அரசியலமைப்பு

 அரசாங்கத்தின் வர்த்தகம் மிகவும் விறுவிறுப்பாகவும் பொறுப்புடன் திறக்கப்படுவதாகவும் தமிழ்நாடு அரசு முதன்மையாக முடிவு செய்துள்ளது

எல்லா மட்டங்களிலும் மற்றும் அனைத்து ஆதாரங்களாலும் பொதுமக்களுக்கு வழங்க முடிவுசெய்தது. எனவே அரசாங்கம் அதன் அடிப்படையில் சிட்டிசன்ஸ் சார்ட்டரை உருவாக்கியுள்ளது

பெர்னாம்புட் முனிசிபல் அதிபர்களுக்கு மேலே மற்றும் இந்த சிட்டிசன் சார்ட்டர் பொதுமக்களுக்கு முன்வைக்க முன்வந்துள்ளது.

இந்த விளக்கப்படத்தின் நோக்கங்கள்

 வேகமான மற்றும் தரநிலையுடன் சேவைகளை வழங்க

சேவைகளை வழங்குவதற்கான கால வரம்பை அறிவிக்க

நுகர்வோரின் நம்பிக்கையைப் பெறுவதற்கான திறப்பைக் கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் நிர்வாகத்தை மேம்படுத்துதல்.

சிறந்த நிர்வாகத்தை வழங்குதல்

மேம்படுத்தப்பட்ட தரம் மற்றும் செயல்திறனுடன் நகர மக்களுக்கு சிறந்த குடிமை சேவைகளை வழங்கும் நோக்கத்திற்காக.

குடிமை உடல்களை வெளியேற்றுவது மிகுந்த கவனத்துடனும் நேர்மையுடனும் செயல்படுகிறது

குடிமை சேவைகளை ஒரு முறையான மற்றும் நேர வரம்பில் திறனுடன் வழங்குவதற்காக சிறப்பு கவனத்துடன் குடிமை சேவைகளை வழங்குவது.

நிர்வாகத்தை செயல்படுத்துதல், செயல்படுத்துதல் மற்றும் பராமரித்தல் ஆகியவற்றில் இந்த குடிமை அமைப்பால் பல்வேறு பொது சேவைகளை வழங்குவது குறித்து

பொது சுகாதாரம், நீர் வழங்கல், சாலைகள், வடிகால் மற்றும் தெரு விளக்குகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கான பிற சேவைகள் தொடர்பான பணிகள் பின்வரும் குறிப்பிட்ட கால அட்டவணையில் உள்ளன.