பொறியியல் பிரிவு

வ. எண்

பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 எஸ். பாபு நகராட்சி பொறியாளர்
2 எம்.  கமலக்கண்ணன் பொதுப்பணி மேற்பாவையாளர்
3 பி.ராஜா மின்கம்பியாளர்
4 நோவா சத்தியகுமார் மின்கம்பியாளர்
5 டி.ஆன்ந்தன் பணி மேற்பார்வையாளர்
6 ஆர்.தாமு பீட்டர்
7 எ.முனவர்கான் பீட்டர
8 என்.சுரேஷ் குழாய் திருப்புநர்
9 அசோகராஜன் குழாய் திருப்புநர்
10 காலிப்பணியிடம் இரவு காவலர்
11 எஸ். ராம்தாஸ் குழாய் திருப்புநர்