பொது பிரிவு

மேல்விஷாரம் நகராட்சி இரண்டாம்  நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண்

பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 காலிப்பணியிடம் மேலாளர்
2 து.கருணாகரன் உதவியாளர்
3 டி.ஜனகராஜன் இளநிலை உதவியாளர்
4 சீ.கார்த்திக் இளநிலை உதவியாளர்
5 ஜெ.முக்தியார் அஹமத் தட்டச்சர்
6 டேவிட் பதிவறை எழுத்தர்
7 ப. செந்தில் குமார் அலுவலக  உதவியாளர்