நகரமன்ற உறுப்பினர்கள்

வரிசை எண்  வார்டு எண்  கவுன்சிலர் பெயர்

(திரு/திருமதி)

முகவரி கைபேசி எண் கட்சியின் பெயர் e-mail ID Photo
1 Ward 1  வி.எஸ். நஜ்முன்னிஸா

 

எண்.9, பழைய ஈதுகா தெரு,

மேல்விஷாரம்-632509

9629070772 திமுக
2 Ward 2 கே. அப்துல் ஹலீம்

த/பெ. வி. கலிலுர் ரஹ்மான்

எண்.28, பெரிய மசூதி தெரு,

மேல்விஷாரம்-632509

9952377743  

திமுக

3 Ward 3 ஏ. முகமது ஜியாவுத்தீன்

த/பெ. ஏ. அன்வர் பாஷா

எண்.23, தண்டுக்கார் தெரு

மேல்விஷாரம்-632509

9443543118 திமுக
4 Ward 4 எஸ்.டி. முஹம்மது அமீன்

த/பெ. எஸ்.டி. முஹம்மத் இசாக்

எண்.12/50ஏ, உஸ்மான்பேட் 1வது தெரு,

மேல்விஷாரம்-632509

9443686246 திமுக stmohamedameen@gmail.com
5 Ward 5 வி.எஸ்.ஜமுனாராணி

எம்.எஸ். விஜி

எண்.25, ஹாஸ்பிடல் 2வது தெரு,

பாக்தினி காலனி

மேல்விஷாரம்-632509

9345350444 அணைத்திந்திய அண்ணா திமுக
6 Ward 6 எஸ். லட்சுமி

க/பெ. சோமசுந்தரம்

No.28, தஞ்சாவூரான் காலனி 3வது தெரு,

மேல்விஷாரம்/632509

9944808005 சுயேட்சை
7 Ward 7 தே. உதயகுமார்

த/பெ. தேவராஜ்

எண்.9, புரன்சாமேடு 2வது தெரு,

கீழ்விஷாரம்-632509

9629347612     திமுக
8 Ward 8 ப. கோபிநாத்

சி. பஞ்சாட்சரம்

எண்.73, அண்ணாசாலை கீழ்விஷாரம்-632509 9487369090     திமுக
9 Ward 9 வி. உஷா

பி. விஜயகுமார்

எண்.18, அப்துல் சாஹிப் தெரு

கீழ்விஷாரம்-632509

9600456178 பாட்டாளி மக்கள் கட்சி
10 Ward 10 க. ஜெயந்தி

கே. கணேசன்

காளி கோயில் தெரு,

மார்க்கபந்து நகர்,

கீழ்விஷாரம்-632509

8870409216 பாட்டாளி மக்கள் கட்சி
11 Ward 11 ஏ.எஸ். சல்மா பானு

க/பெ. முனவர் பாஷா

 

எண்.52,  உஸ்மான்பேட் 1வது தெரு,

மேல்விஷாரம்-632509

 

9884553880 திமுக
 

12

 

Ward 12 ஹாஜிரா தபஜ்சும்

க/பெ. வி.எம். நபீஸ் அஹமது

 

பிளாட் எண்.10, கிரஸண்ட் நர்ஸரி ஸ்கூல், 4வது சந்து, மேல்விஷாரம்-632509

 

8778233749 திமுக  

13 Ward 13 பொடிகார் இம்தியாஸ் அஹமத்

த/பெ. அன்வர் பாஷா பொடிகார்

எண்.16, எஸ்.எச்.ஏ தெரு,

மேல்விஷாரம்-632509

 

 

9994723328 திமுக imthiyazmasira@gmail.com
14 Ward 14 எஸ். குல்ஜார் அஹமத்

த/பெ. எஸ். ஷபீர் அஹம்மத்

எண்.74, பெரிய  தெரு,

மேல்விஷாரம்-632509

 

7200566692 திமுக
15 Ward 15 ஆர். வி. சபீஹா அக்தர் எண்.22, குளத்தங்கரை  தெரு,

மேல்விஷாரம்-632509

9791691135 திமுக
16 Ward 16  

எஸ். அல்மாஸ்

எண்.48, புதுப்பேட்டை 1வது தெரு,

மேல்விஷாரம்-632509

9566731368 திமுக
17 Ward 17 கே. முஹம்மத் காதர்

த/பெ. சோட்ட சஹீப்

எண்.178, ஹாஜிப்பேட்டை 1வது தெரு,

மேல்விஷாரம்-632509

 

8610774700

 

திமுக
18 Ward 18  

ஜ. ஹமீதா பானு

க/பெ. ஜாபர் பாஷா

எண்.198, ஹன்சா நகர்,

மேல்விஷாரம்-632509

9043267364 அணைத்திந்திய அண்ணா திமுக
19 Ward 19 பி. ஷாபீரா பிபி

தா/பெ. முபாரக் பாஷா

 

எண்.104, ஹாஜிப்பேட்டை 1வது தெரு,

மேல்விஷாரம்-632509

9361218588 சுயேட்சை
20 Ward 200 எஸ். ஜபர் அஹமத்

 

எண்.36/1, ரஹித்பேட் 3வது தெரு,

மேல்விஷாரம்-632509

8610774700 திமுக zafermaz@gmail.com
21 Ward 21 எம். அக்பர் எண். 96, ஜமிலாபாத் 3வது,

மேல்விஷாரம்-632509

 

9080222707 திமுக