தெரு விளக்குகள்

தெரு விளக்குகள்

விளக்குகளின் மொத்த எண்ணிக்கை  
40 வாட்ஸ் குழல்  விளக்குகள் 577 எண்ணிக்கைகள்
சி.எஃப்.எல் வாட்ஸ் (2X36) 372 எண்ணிக்கைகள்
65 வாட்ஸ் சி.எஃப்.எல் 990 எண்ணிக்கைகள்
சி.எஃப்.எல் வாட்ஸ் (2X85) 126 எண்ணிக்கைகள்
சி.எஃப்.எல் வாட்ஸ் (4X36) 75 எண்ணிக்கைகள்
250 வாட்ஸ் எஸ்.வி விளக்கு 126 எண்ணிக்கைகள்
உயர் மின் விளக்குகள் 10 எண்ணிக்கைகள்
மொத்தம் 2276  எண்ணிக்கைகள்