சாலைகள்

The existing status of roads in this town are

சாலைகள்
பிளாக் டாபிங் 1.960
சிமெண்ட் கான்கீரிட் 43.56
மண்சாலை 7.030
மொத்தம் 52.550
மொத்த சாலை நீளம் 52.550
மொத்த தேசிய நெடுஞ்சாலை 3.630