பல்பொருள் அங்காடிகள்

Shopping Centres  at Melur

Shopping Centres
·         Apple Shopping Mall

·        K R V Super Market

 

Textiles
Gundukarar Textiles Madurai-Trichy Main Road
Thajmahal Textiles Madurai Trichy Main Road
KRV Textiles Madurai Trichy Main Road
Malligai Textiles Madurai Trichy Main Road

 

Jewellery Shops
·         Krishna Jewellery, Madurai Trichy Main Road