நிதி தணிக்கை அறிக்கை

 

                                                            நிதி தணிக்கை அறிக்கை

நிதி அறிக்கையை உள்ளடக்கிய நகராட்சியின் கணக்குகள் அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்ட தணிக்கைத் துறையால் ஆராயப்பட்டு தணிக்கை செய்யப்பட்டன. அதன்படி மேலூர் நகராட்சியின் தணிக்கை செய்யப்பட்ட கணக்குகள்:

RF 2015-16 WS 2015-16 EE 2015-16
RF 2016-17 WS 2016-17 EE 2016-17
RF 2017-18 WS 2017-18 EE 2017-18
RF-2018-19 WS-2018-19 EE-2018-19
RF-2019-20 WS-2019-20 EE-2019-20
RF-2020-21 WS-2020-21 EE-2020-21
RF-2021-22 WS-2021-22 EE-2021-22