பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 ஜி.இளங்கோவன் நகராட்சி பொறியாளர்
2 பி.செங்குட்டுவன் உதவி பொறியாளர்
3 டி.பாரதி உதவி பொறியாளர்
4 ஜி.ரம்யா பணி ஆய்வர்
5 வே.கனிஷ்கா பணி ஆய்வர்
6 எஸ்.காந்திமதிநாதன் மின்கம்பியாளர்
7 ஜி.ஆனந்தன் மின்கம்பி உதவியாளர்
8 எஸ்.நாராயணன் குழாய் பொருத்துநர்
9 என்.பழனிவேலு ஓட்டுநர்
10 எ.ஏழுமலை ஓட்டுநர்
11 பி.சரவணமூர்த்தி ஓட்டுநர்
12 எம்.மதியழகன் பூங்கா காவலர்
13 எம்.விஜயகுமார் குழாய் திருப்புநர்