பேருந்து நிறுத்தம்

பரப்பளவு
கட்டண கழிப்பறை
இலவச சிறுநீர் கழிப்பிடம்
ஹைமாஸ் லைட்
சோடியம் லைட்
காவலர் அறை
நேர காப்பாளர் அறை
குடிநீர்
2 ஏக்கர்
1 எண்ணிக்கை

2 எண்ணிக்கை
1 எண்ணிக்கை
8 எண்ணிக்கை
1 எண்ணிக்கை
1 எண்ணிக்கை
வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது