நகர மன்ற தீர்மானங்கள்

2018 2019 2020
2021 2022
2023
ஜனவரி 2018 ஜனவரி 2019 ஜனவரி 2020 ஜனவரி 2021 ஜனவரி 2022 ஜனவரி 2023
பிப்ரவரி 2018 பிப்ரவரி 2019 பிப்ரவரி 2020 பிப்ரவரி 2021 பிப்ரவரி 2022  (நகர்மன்ற தேர்தலால் கூட்டம் நடைபெறவில்லை) பிப்ரவரி 2023
மார்ச் 2018 மார்ச் 2019 மார்ச் 2020               மார்ச் 2021             (சட்டமன்ற தேர்தலால் கூட்டம் நடைபெறவில்லை)
              மார்ச் 2022
   மார்ச் 2023
ஏப்ரல் 2018 ஏப்ரல் 2019  ஏப்ரல் 2020 ஏப்ரல்  2021                     (சட்டமன்ற தேர்தலால் கூட்டம் நடைபெறவில்லை)              ஏப்ரல் 2022                 
   ஏப்ரல் 2023
மே 2018 மே 2019 மே 2020
 மே 2021  மே 2022  மே 2023
ஜுன் 2018 ஜுன் 2019 ஜுன் 2020
ஜுன் 2021 ஜுன் 2022 ஜுன் 2023

(கூட்டம் நடைபெறவில்லை)

ஜுலை 2018 ஜுலை 2019 ஜுலை 2020 ஜுலை 2021 

(கூட்டம் நடைபெறவில்லை)

ஜுலை 2022

 

 
ஆகஸ்டு 2018 ஆகஸ்டு 2019 ஆகஸ்டு 2020
ஆகஸ்டு 2021
ஆகஸ்டு 2022
 
செப்டம்பர் 2018 செப்டம்பர் 2019 செப்டம்பர் 2020  செப்டம்பர் 2021   செப்டம்பர் 2022    
அக்டோபர் 2018 அக்டோபர் 2019 அக்டோபர் 2020 அக்டோபர் 2021  அக்டோபர் 2022  
நவம்பர் 2018 நவம்பர் 2019 நவம்பர் 2020 நவம்பர் 2021  நவம்பர் 2022  
டிசம்பர் 2018 டிசம்பர் 2019 டிசம்பர் 2020  டிசம்பர் 2021  டிசம்பர் 2022