நகர மன்ற தீர்மானங்கள்

2018 2019 2020
2021
ஜனவரி 2018 ஜனவரி 2019 ஜனவரி 2020 ஜனவரி 2021
பிப்ரவரி 2018 பிப்ரவரி 2019 பிப்ரவரி 2020 பிப்ரவரி 2021
மார்ச் 2018 மார்ச் 2019 மார்ச் 2020               மார்ச் 2021                      (சட்டமன்ற தேர்தலால் கூட்டம் நடைபெறவில்லை)
ஏப்ரல் 2018 ஏப்ரல் 2019  ஏப்ரல் 2020              ஏப்ரல் 2021                     (சட்டமன்ற தேர்தலால் கூட்டம் நடைபெறவில்லை)
மே 2018 மே 2019 மே 2020
 மே 2021
ஜுன் 2018 ஜுன் 2019 ஜுன் 2020
ஜுன் 2021
ஜுலை 2018 ஜுலை 2019 ஜுலை 2020 ஜுலை 2021 

(கூட்டம் நடைபெறவில்லை)

ஆகஸ்டு 2018 ஆகஸ்டு 2019 ஆகஸ்டு 2020
ஆகஸ்டு 2021
செப்டம்பர் 2018 செப்டம்பர் 2019 செப்டம்பர் 2020  செப்டம்பர் 2021  
அக்டோபர் 2018 அக்டோபர் 2019 அக்டோபர் 2020 அக்டோபர் 2021 
நவம்பர் 2018 நவம்பர் 2019 நவம்பர் 2020 நவம்பர் 2021 
டிசம்பர் 2018 டிசம்பர் 2019 டிசம்பர் 2020