தெரு விளக்குகள்

தெரு விளக்குகள்

மொத்த தெருவிளக்குகள்
 எண்ணிக்கை
சோடியம் வேப்பர் விளக்குகள்   948
எம்.எச்.எல்  விளக்குகள்      39
ஹைமாஸ் விளக்குகள்       2
எல்இடி 2498
மொத்தம் 3487