சாலைகள்

இந்நகராட்சியில் உள்ள முக்கிய சாலைகளின் விபரம்

சாலைகள் விபரம்
தார்சாலை 102.978 கி.மீ.
சிமெண்ட் சாலை  14.750 கி.மீ.
கருங்கல் சாலை 0.303 கி.மீ.
மண்சாலை 1.200 கி.மீ.
கூடுதல் 119.231 கி.மீ.
மாநில நெடுஞ்சாலை 6,00 கி.மீ.
தேசிய நெடுஞ்சாலை 8.00  கி.மீ.